Ledenvergadering 2021 (ALV)

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Knapper Competitie

Bij deze nodigen wij je als bestuur van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV van onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: donderdag 7 januari 2021

Plaats: w.s. Online via MS Teams (aanmelden kan tot en met 5 januari)

Tijd: 19.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.   Opening

2.   Notulen vorige vergadering

3.   Mededelingen / ingekomen stukken

4.   Jaarverslag secretaris

5.   Financieel verslag penningmeester

6.   Verslag kascontrolecommissie

7.   Benoeming (nieuwe) leden kascontrole

8.   Bestuursverkiezing:

      Freddy Piel (lid) en Jan Benjamins (penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 5 januari 2021

9.   Stand van zaken competitie

10. Rondvraag

12. Sluiting