Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Knapper Competitie

Bij deze nodigen wij je als bestuur van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV van onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: donderdag 9 januari 2020

Plaats: gebouw van Salawaku, Zuidwoldigerweg 7, Hoogeveen.

Tijd: 19.30 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.   Opening

2.   Notulen vorige vergadering

3.   Mededelingen / ingekomen stukken

4.   Jaarverslag secretaris

5.   Financieel verslag penningmeester

6.   Verslag kascontrolecommissie

7.   Benoeming (nieuwe) leden kascontrole

8.   Bestuursverkiezing:

      Freddy Piel (lid) en Murko Greidanus (secretaris) zijn aftredend en herkiesbaar. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 6 januari 2020..

9.   Stand van zaken competitie

10. Terugblik 1e Knapper-Nieuwjaarstoernooi (04-01-2020)

11. Rondvraag

12. Sluiting