Ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Knapper Competitie

Bij deze nodigen wij u als bestuur van harte uit om aanwezig te zijn bij de ALV van onze vereniging.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: donderdag 9 januari 2020

Plaats: gebouw van Salawaku, Zuidwoldigerweg 7, Hoogeveen.

Tijd: 19.30 uur

Inschrijven kan van af 19.15 uur

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.   Opening

2.   Ingekomen stukken/mededelingen

3.   Notulen vorige vergadering

4.   Jaarverslag

5.   Verslag penningmeester

6.   Verslag kascontrole

7.   Benoeming nieuw leden kascontrole

8.   Bestuursverkiezing:

      ................. is aftredend.

      Nieuwe leden kunnen zich aanmelden voor 1-1-2020

     

      ......................... aftredend en herkiesbaar.

      tegen kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met 31 december 2019

 

9.   Beschikbaar stellen informatie

10. Terugblik 1e Knapper-Nieuwjaarstoernooi (04-01-2020)

11.  Stand van zaken competitie

12. Rondvraag

13. Sluiting