Doel, werkwijze en Huishoudelijk reglement

Wat is de Knapper-competitie?

De Knapper-volleybalcompetitie is al bijna 60 jaar een begrip in de regio Hoogeveen. Bijna 70 teams uit de hele regio, verdeeld over een aantal dames-, heren- en mixpoules, spelen doordeweekse wedstrijden. Het doel van de competitie is om mensen op verschillende niveaus, van beginners tot meer ervaren (vergelijkbaar met 4e tot en met 1e klasse Nevobo (*)) op recreatieve wijze volleybalwedstrijden te laten spelen. Plezier, beweging en ontmoeting door volleybal zijn de drijfveren achter de Knapper-competitie.

Hoe werkt het?

Het concept is eenvoudig. De helft van de wedstrijden speelt het team thuis op de eigen trainingsavond, de uitwedstrijden speelt men in een dorp of stad in een cirkel van circa 30 minuten reistijd rond Hoogeveen. Zo zijn er wekelijks zo’n 500 mensen lekker in beweging op een sportieve en sociale manier! Je huurt als team of vereniging zelf een zaal, meld het team (voor 15 juni ) aan op www.knapper-competitie.nl/inschrijven  en het team speelt volgend seizoen mee in de volleybalcompetitie. 

Het thuisspelende team zorgt voor een scheidsrechter. 

De tijd die genoemd staat als aanvangstijd op de website is de tijd dat de zaal open is/het veld vrij is om in te spelen.

Nadat de wedstrijd is gespeeld wordt de uitslag doorgegeven via de knop op de website aan het wedstrijdsecretariaat en wordt de uitslag verwerkt in de stand. 

Kan een wedstrijd niet doorgaan, dan regelen de contactpersonen onderling z.s.m. een nieuwe datum (doch uiterlijk de uiterste datum van de competitie) die zij doorgeven (met de betreffende knop op de website) aan het wedstrijdsecretariaat.

Voor het inschrijfgeld van € 25 per team per jaar wordt de competitie geregeld en is deze te volgen op een website. (NB. de tijd die genoemd staat in het competitieschema is de tijd dat de zaal beschikbaar is en men kan inlopen.)

Men mag geen spelend lid zijn van de Nevobo.

Ook losse spelers kunnen zich aanmelden. Het bestuur leidt deze mensen door naar een team van passend niveau. Er zijn altijd teams die nog spelers nodig hebben.

(*) per seizoen 2023-2024 is een Topklasse Dames toegevoegd; niveau 1e klasse-divisie Nevobo; regiokring tot ca. 35 km rond Hoogeveen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Knapper-competitie

 

1.1  Vaststelling

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten heeft de Algemene Ledenvergadering van de vereniging het navolgende huishoudelijk reglement vastgesteld.

1.2  Leden bestuur

Naast de dagelijks bestuursfuncties, voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen de overige leden van het bestuur de volgende functies:

1.3  Taakomschrijving Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

1.4  Wedstrijdsecretariaat en taakomschrijving

1.5  Kosten bestuur 

  1. Door bestuursleden en het wedstrijdsecretariaat gemaakte kosten t.b.v. of namens de Knapper-competitie kunnen tegen het overleggen van een bewijsstuk worden vergoed
  2. Uitgaven boven 100,00 hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig
  3. De vergoeding voor het gebruikmaken van telefoon en internetverbinding bedraagt 
    25,00 per jaar voor leden van het dagelijks bestuur en het wedstrijdsecretariaat

1.6  Lidmaatschap zelfde vereniging

Tot het bestuur mogen maximaal 2 personen uit dezelfde vereniging behoren

1.7  Kascontrole    

  1. De op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten, door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie, bestaat uit 2 leden en 1 reserve lid van verschillende verenigingen. Leden hebben elk twee jaar zitting, met dien verstande, dat elk jaar 1 lid aftreedt. De commissie is belast met het controleren van de administratie van de penningmeester. Zij brengt, indien nodig, adviezen uit m.b.t. het financieel beheer.
  2. Als de administratie van de penningmeester in orde is bevonden, zal het bestuur de penningmeester voor zijn beleid dechargeren. De kascontrole dient uiterlijk 2 weken voor de datum van de algemene vergadering plaats te vinden op uitnodiging van de penningmeester.

1.8  Contributie

  1. De contributie moet binnen 14 dagen na dagtekening van de uitnodiging tot betaling  worden voldaan.
  2. Bij het niet nakomen van de betaling van de contributie kan het bestuur besluiten om een team uit te sluiten van de competitie.

1.9  Ontzegging deelname

Mochten er naar oordeel van het bestuur gegronde redenen aanwezig zijn, dan kan zij een vereniging, team of één of meer personen de deelname weigeren of verdere deelname (al dan niet tijdelijk) ontzeggen.

1.10  Risico

Iedere deelnemer aan de Knapper-competitie neemt geheel op eigen risico deel. Nimmer kan het bestuur of het wedstrijdsecretariaat op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

1.11  Reglementen

Ieder lid, vereniging en/of deelnemer is verplicht zich aan de diverse, door de Algemene Ledenvergadering, vastgestelde reglementen te houden.

1.12  Bestuursbevoegdheid 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 11 januari 2018 te Hoogeveen

Secretaris,                                  Voorzitter,
Murko Greidanus                       Gerrit Soldaat