Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Knapper-competitie

 

1.1  Vaststelling

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten heeft de Algemene Ledenvergadering van de vereniging het navolgende huishoudelijk reglement vastgesteld.

1.2  Leden bestuur

Naast de dagelijks bestuursfuncties, voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen de overige leden van het bestuur de volgende functies:

1.3  Taakomschrijving Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

1.4  Wedstrijdsecretariaat en taakomschrijving

1.5  Kosten bestuur 

  1. Door bestuursleden en het wedstrijdsecretariaat gemaakte kosten t.b.v. of namens de Knapper-competitie kunnen tegen het overleggen van een bewijsstuk worden vergoed
  2. Uitgaven boven 100,00 hebben vooraf de goedkeuring van het bestuur nodig
  3. De vergoeding voor het gebruikmaken van telefoon en internetverbinding bedraagt 
    25,00 per jaar voor leden van het dagelijks bestuur en het wedstrijdsecretariaat

1.6  Lidmaatschap zelfde vereniging

Tot het bestuur mogen maximaal 2 personen uit dezelfde vereniging behoren

1.7  Kascontrole    

  1. De op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten, door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie, bestaat uit 2 leden en 1 reserve lid van verschillende verenigingen. Leden hebben elk twee jaar zitting, met dien verstande, dat elk jaar 1 lid aftreedt. De commissie is belast met het controleren van de administratie van de penningmeester. Zij brengt, indien nodig, adviezen uit m.b.t. het financieel beheer.
  2. Als de administratie van de penningmeester in orde is bevonden, zal het bestuur de penningmeester voor zijn beleid dechargeren. De kascontrole dient uiterlijk 2 weken voor de datum van de algemene vergadering plaats te vinden op uitnodiging van de penningmeester.

1.8  Contributie

  1. De contributie moet binnen 14 dagen na dagtekening van de uitnodiging tot betaling  worden voldaan.
  2. Bij het niet nakomen van de betaling van de contributie kan het bestuur besluiten om een team uit te sluiten van de competitie.

1.9  Ontzegging deelname

Mochten er naar oordeel van het bestuur gegronde redenen aanwezig zijn, dan kan zij een vereniging, team of één of meer personen de deelname weigeren of verdere deelname (al dan niet tijdelijk) ontzeggen.

1.10  Risico

Iedere deelnemer aan de Knapper-competitie neemt geheel op eigen risico deel. Nimmer kan het bestuur of het wedstrijdsecretariaat op enige wijze aansprakelijk worden gesteld.

1.11  Reglementen

Ieder lid, vereniging en/of deelnemer is verplicht zich aan de diverse, door de Algemene Ledenvergadering, vastgestelde reglementen te houden.

1.12  Bestuursbevoegdheid 

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 11 januari 2018 te Hoogeveen

Secretaris,                                  Voorzitter,
Murko Greidanus                       Gerrit Soldaat